Högt blodtryck under graviditet

Havandeskapsförgiftning

Även en vanligtvis frisk kvinna kan utveckla högt blodtryck under graviditeten och många får faktiskt en lindrig form av så kallad havandeskapsförgiftning. Oftast ger tillståndet inga symtom alls, speciellt i början av förloppet och inte heller under graviditetens inledning.

Högt blodtryck gravid

I de fall där symtomen är mer svårartade men upptäcks på ett tidigt stadium kommer medicinsk övervakning att ske. De flesta kvinnor kan med denna hjälp föda ett friskt barn utan allvarliga problem. Graviditetshypertoni är övergående, och efter barnets födelse återgår mammans blodtryck till normala nivåer.

Preeklampsi

Det mer vetenskapliga namnet på havandeskapsförgiftning är preeklampsi. Besvären kan börja uppstå tidigast efter vecka 20 och beror enligt vissa forskare på att blodkärlen i moderkakan inte fungerar tillfredsställande. Moderkakan, med det medicinska namnet placenta, utsöndrar någon typ av substans som får blodkärlen att dra ihop sig.

Sammandragningen av blodkärlen skapas då det högre blodtrycket vilket gör att fostret och moderkakan i sig inte får en tillräckligt god försörjning av syre. I dag finns det ingen god medicinsk förklaring till detta och heller ingen behandling för att förebygga tillståndet.

I vissa allvarliga fall kan högt blodtryck under graviditeten vara farligt. Det kan inträffa speciellt om det finns ett tidigare underliggande medicinskt tillstånd hos mamman. Preeklampsi är ett mycket allvarligt tillstånd som kan i värsta fall vara dödligt för både mor och barn.

Symtom på Preeklampsi

Havandeskapsförgiftning kan ge symtom på olika sätt. Nedanstående symtom kräver skyndsam kontakt med mödravårdscentral eller sjukhus:

  • Bröst- eller magsmärta
  • Huvudvärk
  • Synstörningar såsom flimmer, dimmig syn eller bortfall av visst synfält
  • Knäsvaghet eller skakningar
  • Kräkning eller illamående
  • Hastigt uppkommen svullnad i ansikte, fot eller hand
  • Svårighet att andas eller onormal andfåddhet

Förebyggande åtgärder

Upprätthåll en allmänt god hälsa med regelbunden motion. Konsumera hälsosamma livsmedel, undvik höga halter av salt i kosten. Håll kroppsvikten inom normala värden. Undvik även onödig stress i vardagen, eftersom den kan höja blodtrycket. Blodtrycket anses förhöjt om det överstiger 140/90 under graviditeten.

Medicinsk behandling

Eftersom ett för högt blodtryck under graviditeten kan leda till mer allvarliga komplikationer för både mamma och barn är det viktigt att följa läkares order. Mediciner kan vara i form av blodtryckssänkande preparat men även livsmedel som fyller ett liknande syfte. För att ställa diagnos kommer sjukvårdspersonal att göra regelbundna blodprov, urinprov och blodtrycksmätningar.

Vid ett för högt blodtryck kommer sannolikt undersökningar med ultraljud att genomföras mer frekvent. Kontrollerna visar hur barnet växer och även hur blodet strömmar i navelsträngen och moderkakan. Även andra instrument och apparater kan användas för att övervaka barnets puls och hälsa under dess tid i livmodern.

I mer allvarliga fall kommer ett medicinskt igångsättande av en ”naturlig” förlossning att påbörjas i förtid. Det kan även utföras ett kejsarsnitt i samma syfte.