Hemblodtrycksmätning (HBTM)

Ett alternativ till diagnos avseende blodtryck som vården alltmer använder sig av är så kallad HBTM eller hemblodtrycksmätning, som går ut på att själv mäta sitt blodtryck. HBTM används som en valmöjlighet vid inledande provtagningar och för eventuell senare behandling av personer med misstänkt högt blodtryck. Förfarandet utnyttjas även för uppföljning av de som redan har erhållit en diagnos avseende högt blodtryck.

Hemblodtrycksmätning

Vid kontroll på vårdcentral eller sjukhus kan patienten vara nervös, rädd eller uppjagad av yttre faktorer. Mätresultaten riskerar att bli för höga och inte lika exakta som när proven utförs i en lugn hemmamiljö. Att själv lära sig att mäta sitt blodtryck är en enkel, snabb och säker procedur.

Mätvärdena för blodtryckskontroller via HBTM representerar på ett bättre sätt personens normala vardagsliv. Patienten kan själv välja tid och plats i hemmet, och en större bekvämlighet upplevs därmed. Den samlade bedömningen är att resultaten blir mer tillförlitliga och bättre kan förutspå riskerna för hjärtsjukdom och andra relaterade sjukdomar.

När testet ska utföras

Ytterligare fördelar med att utföra mätningar i hemmet är att det kan ske vid valfri men förutbestämd tid. Vill vårdgivaren ha blodtrycksmätningar från morgonen och kvällen eller kanske efter någon form av arbetsbelastning? Vill vårdgivaren ha mätningar under ett visst antal dagar? Detta blir både enklare och samhällsekonomisk billigare om det kan ske i en hemmamiljö.

Det bör noteras att blodtrycksmätning hemma vanligtvis visar något lägre värden än de som utförs i en sjukvårdsmiljö, vilket i praktiken ger mer tillförlitliga resultat. Det finns även andra positiva omständigheter i det att patienten vanligtvis har mer tid att utföra flera på varandra efterföljande mätningar.

Ändring av livsstil och vanor

Många patienter som på ett eller annat sätt blir mer involverade och informerade om sin sjukdomssituation, kommer att öka sitt intresse för de behandlingar och kontroller som står till buds. De blir positivt påverkade och kommer sannolikt att öka sin önskan att förändra sin livsstil, främst genom sina kostvanor, mer motion och därmed en viktminskning.

En fara för att vissa personer upplever ansvarstagandet som en börda bör beaktas av ansvarig läkare. Är just denna patient motiverad och tillräckligt ansvarstagande? Kan det utvidgade ansvaret resultera i negativa effekter? Leder detta till en växande oro?

Å andra sidan kan det medföra en förenkling av vardagen. Minskat antal resor till sjukhus och vårdcentraler innebär minskat beroende av öppettider och erhållande av en lämplig och inbokad tid. Mer fritid för positiva upplevelser och vardagligt umgänge med familj och vänner är faktorer som minskar stress och andra negativa upplevelser.

Typ av blodtrycksmätare

Av de modeller som idag finns tillgängliga på marknaden är i stort sett alla väldigt enkla att använda. Observera dock att den typ av mätare som är avsedda att appliceras på handleden eller fingret i praktiken inte uppfyller önskvärd precision vad gäller visat resultat. För att erhålla bästa och säkrast möjliga mätvärden, använd den typ av blodtrycksmätare som är utrustad med en automatisk överarmsmanschett.

Tillvägagångssätt

Kontrollera först blodtrycket i båda armarna för att fortsättningsvis använda den arm där trycket visar det högsta värdet. Gör sedan minst tre mätningar och använd ett medeltal för dessa. Vissa blodtrycksmätare för hemmabruk har en inställning där det kan väljas att maskinen automatiskt utför tre mätningar i rad, för att sedan visa och lagra medeltalet.

De mätningar som utförs på morgonen bör göras på fastande mage och innan någon typ av mediciner tas. Det är det bästa sättet för att erhålla ett så korrekt resultat som möjligt. För de mätningar som sker på kvällen är det lämpligt att utföra dessa strax innan läggdags, men minst 30 minuter efter konsumtion av dryck eller föda.

Utför blodtryckskontrollerna sju dagar i rad, en till två gånger per dag, eller enligt läkarens specifika rekommendationer. Anteckna och spara alla mätvärden för att sedan på anvisat sätt vidarebefordra dessa till ansvarig vårdpersonal.

Här kan du läsa mer om blodtrycksmätare för hemmabruk.